مجله کیف سی دی

مجله کیف سی دی

آخرین اخبار و مقالات

شهرهایی از دنیا که فرهنگ های مختلفی را پذیرفته اند

شهرهایی از دنیا که فرهنگ های مختلفی را پذیرفته اند

دیگر عملا مرزها به آن صورت که در دورانی در دنیا وجود داشت نیست، بسیاری از کشورهای صنعتی با پذیرفتن مهاجرانی که از کشورهای در حال توسعه یا غیر صنعتی...

23 تیر 1397